Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Graficzne Leokadia Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Studio Graficzne Leokadia Grzywacz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Patriotów 222b, 04-701 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod następującym numerem (będącym jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej): NIP 5321275921, tel. + 48 531788346, e-mail [email protected]

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z oferty firm. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zapytania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie oferty handlowej.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje i organy upoważnione z mocy prawa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje ani nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wysyłania odpowiedzi na zapytanie lub wykonania umowy, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony, o ile z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie wynika dłuższy okres przechowywania tych danych

Strony internetowe Warszawa